تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - نهج البلاغه - جهاد(3)

در حكمت سى ام نهج البلاغه آمده است: «سئل عن الأیمان»؛ از حضرت تقاضا كردند درباره ى ایمان براى آنها صحبت كند. فرمود: «الأیمان على اربع دعائم»؛ ایمان روى چهار پایه استوار است. منظور از چهار پایه این است كه اگر پایه ها محكم بود، ایمان رو مى ماند؛ اما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت، ایمان به همان نسبت فرو مى ریزد. به طور كامل ساقط نمى شود، اما به همان نسبت فرو مى ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: «على الصّبر والیقین والعدل والجهاد»

و اما بعد...

پایه ى آخر، جهاد است. جهاد یعنى مبارزه. در زبان فارسى، جنگ و ستیزه گرى معناى مبارزه را نمى دهد. مى گویى من دارم مبارزه مى كنم: مبارزه ى علمى مى كنم، مبارزه ى اجتماعى مى كنم، مبارزه ى سیاسى مى كنم، مبارزه ى مسلحانه مى كنم؛ همه ى اینها مبارزه است و معنا دارد. مبارزه یعنى تلاش پُر نیرو در مقابل یك مانع یا یك دشمن. اگر هیچ مانعى در مقابل انسان نباشد، مبارزه وجود ندارد. در جاده ى آسفالته، انسان پایش را روى گاز بگذارد و با باك پُر از بنزین سفر كند؛ این را مبارزه نمى گویند. مبارزه آن جایى است كه انسان با مانعى برخورد كند، كه این مانع در جبهه هاى انسانى، مى شود دشمن؛ و در جبهه هاى طبیعى، مى شود موانع طبیعى. اگر انسان با این موانع درگیر شود و سعى كند آنها را از میان بردارد، این مى شود مبارزه. جهاد در زبان عربى عیناً به همین معناست؛ یعنى مبارزه. جهادِ در قرآن و حدیث هم به همین معناست؛ همه جا به معناى جنگ مسلحانه نیست. البته یك جا با جنگ مسلحانه تطبیق مى كند، یك جا هم با جنگ غیرمسلحانه تطبیق مى كند.

منبع:http://khamenei.ir/


موضوعات مرتبط : عقاید اسلامی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،


تاریخ : پنجشنبه 5 دی 1392 | 16:42 | نویسنده : رضا آریا منش | نظرات