تبلیغات
بچه های علوم تربیتی87 دانشگاه بیرجند - تاثیر قرآن

آیا مـــی دانیــــد که اگـــر شـــما در حــــال حـــمل قـــرآن بـــآشـــید شـــیطان دچـــار درد شـــدید در ســـر میــــشود و باز کـــردن قـــرآن ، شیـــطان را تجــــزیه مــــی کنـــد و بــــا خوانـــدن قـــرآن، به حــالت غـــش فـــرو میــــرود و خــــوانــدن قـــرآن باعـــث در اغــــما رفــتــنــش مــیــشود؟ و آیـــا شـــما مـــی دانید کـــه هنگــــامـی که مـــی خــواهـــید ایــــن پیـــام را بــــه دیـــگــران ارســــال کنــــید شیطان سعـــی خواهـــــد کــــرد تا شـــــما را منــــــصرف کند؟ فـــریب شیــــطان را نخــــور! پـــس ایـــن حـــق را داریــــد کـــه ایـــن پســـت رو کـــپی کنید.
تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 | 19:16 | نویسنده : فاطمه ایوبی | نظرات